Almindelige betingelser for køb af varer via webshoppen på Ree Park Safaris hjemmeside

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Ree Park Safari, herefter ("Ree Park") til danske kunder. Hvis leverancen omfatter hardware eller software, kan denne del af leverancen tillige være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af producenten.

Ordreprocedure
Endelig aftale mellem kunden og Ree Park anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Ree Parks server. Ree Park fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

Dokumentation: Elektronisk faktura / kvittering
Kunden opfordres til at udskrive kvitteringen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med ombytning, fortrydelse eller reklamation.
Kvittering for køb sendes elektronisk til den opgivne mail-adresse.

Priser
Alle opgivne priser er inkl. moms, andre afgifter og gebyrer. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

Billetter, årskort, sæsonkort og safariture tillægges ikke moms.

Forsendelsesomkostninger
Til enhver bestilling afgivet via hjemmesiden skal der tillægges et beløb på DKK 40,00 til dækning af forsendelsesomkostninger.

Bestilling af entrebilletter, årskort, sæsonkort, safariture, togture og gavekort kan leveres fragtfrit pr. e-mail.

Bestillinger på over DKK 500,00 leveres fragtfrit, dvs. uden omkostninger til fragt.

Betaling
Betaling kan ske med følgende betalingskort: Dankort, Visa, Visa Elektron, MasterCard, JCB og American Express.

Kundens betaling med betalingskort trækkes først på kundens konto, når varen er afsendt.
Ved download af billetter m.v. trækkes betaling dog straks.

Ree Parks betalingsløsning er baseret på [SSL-standarden], hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

Leveringssted
Levering sker kun til danske adresser med undtagelse af Grønland og Færøerne.
Leveringstiden er 1-5 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for ordrebekræftelsens afgivelse. Ree Park har dog ret til at udskyde fristen for levering i indtil 10 arbejdsdage.

Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Ree Park snarest muligt kunden herom pr. e-mail.

Dokumentation og vejledning
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen.

14 dages fortrydelsesret
Fortryder kunden sit køb, giver Ree Park fuld returret. Fortrydelsesretten er betinget af at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten gælder dog tillige hvis varen er beskadiget eller forringet inden tilbageleveringen og kunden kan påvise, at dette ikke skyldes forsømmelse eller uagtsomhed fra kundens side. Tilbagelevering skal ske på Ree Parks nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen.

Fortrydelsesretten gælder ikke entrebilletter, årskort, sæsonkort, safariture, togture og gavekort.

Returnering af varer
Varer, der returneres, skal ledsages af enten en ordrebekræftelse, faktura eller lignende
dokumentation i original eller kopi.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.

Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering.

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Ree Parks regning og risiko. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Ree Park om, hvori fejlen eller manglen består.

Returnering eller reklamation skal ske til Ree Parks adresse, jf. nedenfor.

Software eller lyd- og billedoptagelser
Ved køb af software og/eller forseglede lyd- eller billedoptagelser, gælder fortrydelsesretten kun, så længe kunden ikke har brudt forseglingen.

Henvendelser til Ree Park
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående e-mail, adresse og telefonnummer:

Ree Park Safari ApS
Stubbe Søvej 15
8400 Ebeltoft
Danmark
CVR nr. 17725300
Tlf: 86336150
E-mail: webshop@reepark.dk

Reklamation
Kunden kan ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig 2 år efter varens levering.
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

Såfremt varen inden for den 2 årige reklamationsfrist, viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, og der er reklameret inden for dette tidsrum og rettidigt, påtager Ree Park sig at udbedre sådanne fejl og mangler inden for rimelig tid.

Reparation og afhjælpning
Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af Ree Park skønnes hensigtsmæssigt - at reparere varen, påtager Ree Park sig i stedet at levere en ny vare efter modtagelsen af den mangelfulde vare. Ree Park påtager sig endvidere at refundere kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Ree Park i stedet købesummen, inkl. kundens udgifter til returnering eller yder kunden et passende afslag i købesummen efter kundens valg.

Ansvar
Ree Park påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og præceptiv lovgivning. Ree Park kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data.

Rettigheder
Leverancer i form af bøger, computerspil, software og lyd- eller billedoptagelser er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.
Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer af de nævnte værker til privat brug i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom.

Persondata
Ree Parks behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven.
Ree Park er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede persondata. Ree Park har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at persondata, der behandles på hjemmesiden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Brugere kan kontakte Ree Park, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.
Kunde/ordredata er ikke beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring.

Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 2 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Ree Park, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Ree Park til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Ree Park videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Ree Park benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

 

Kontakt til Ree Park
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 86336150.
Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse: info@reepark.dk

Forbehold for trykfejl m.v.
Ree Park tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

Vent venligst ...